Overslaan en naar de inhoud gaan
Als er een arts door de vrederechter moet worden aangesteld omdat bijvoorbeeld de huisarts niet betrokken is. Brengt dit een kostprijs met zich mee?

Uiteraard. En deze kosten zullen door de verzoekende partij moeten voorgeschoten worden. Kosten van de deskundige zullen in de meeste gevallen finaal ten laste komen van de beschermde persoon, en de bewindvoerder kan mandaat krijgen om deze terug te betalen aan verzoeker. Als het verzoek tot aanstelling bewindvoerder manifest ongegrond is, zullen de kosten ten laste blijven van de verzoeker.

Bewoner van het woonzorgcentrum staat onder bewindvoering persoon en goederen. Kan de beschermde persoon een schenking doen aan zijn/haar kinderen?

Ja maar dan moet betrokkene het verzoekschrift tot het bekomen van een machtiging zelf indienen met medisch attest waaruit blijkt dat hij/zij dit kan.

 

De vrederechter moet de bekwaamheid voor deze handeling vaststellen en machtigen verlenen.

Opgelet, dit geldt niet voor de gebruikelijke giften (bv nieuwjaar, verjaardag, …). Deze kunnen verder worden uitgevoerd door de bewindvoerder.

 

Ook wanneer de intentie tot schenken duidelijk was vóór de onbekwaamheid en dit bewezen wordt, kan de vrederechter oordelen dat de schenking kan plaatsvinden, zelfs wanneer de beschermde persoon onbekwaam is dit te doen.

Bij online aanvraag wordt de bevoegde rechtbank bepaald aan de hand van het rijksregister. Bij aanvraag vanuit het ziekenhuis is het normaal gezien het vredegerecht van de regio die bevoegd is. Dit kan niet aangeduid worden in het CRBP.

De territoriale bevoegdheid van de vrederechter is bepaald door de verblijfplaats van de betrokken persoon. Verblijfplaats moet hier wel gedefinieerd als een “vaste” verblijfplaats die duurzaam is. Een verblijf in een algemeen ziekenhuis zal niet noodzakelijk als verblijfplaats aanzien worden.

 

In het CRBP Centraal register van bescherming van de personen wordt het domicilie-adres ingegeven en indien de te beschermen persoon op een ander adres duurzaam verblijft zal ook het adres van de verblijfplaats dienen ingegeven te worden. Het CRBP Centraal register van bescherming van de personen stelt het vredegerecht voor dat bevoegd is voor de verblijfplaats, indien er geen verblijfplaats is zal het CRBP Centraal register van bescherming van de personen het vredegerecht voorstellen dat bevoegd is voor het domicilie-adres.

De beschermde persoon is overleden. Het eindverslag wordt ingediend. Mag ik de begrafeniskosten te betalen via de spaarrekening?

In principe eindigt het mandaat van de bewindvoerder bij het overlijden van de beschermde persoon.

 

In geval van overlijden van de beschermde persoon en bij afwezigheid van erfgenamen die zich bij de bewindvoerder gemeld hebben, kan de bewindvoerder een machtiging vragen om de opdracht gedurende uiterlijk zes maanden na het overlijden verder te zetten.

De bewindvoerder is kortaf en nors of smijt de telefoon toe, kunnen jullie hem contacteren?

De bewindvoerder moet je altijd op een correcte manier te woord staan. Hou er wel rekening mee dat de bewindvoerder meerdere zaken te behandelen heeft zodanig dat hij soms enige tijd nodig heeft om te antwoorden op je vraag. Soms zal hij ook beslissingen nemen die je niet zo fijn vindt.

 

Wanneer de samenwerking echt stroef verloopt, kan je altijd een brief sturen naar de bewindvoerder zelf waarin je uitlegt wat je niet zo fijn vindt. Je kan ook vragen aan je vertrouwenspersoon om te bemiddelen. Lost dit niets op, dan kan je een brief schrijven naar de vrederechter waarin je het probleem uitlegt.

 

De vrederechter zal dan kijken om je verder te helpen

De rekeningen zijn geblokkeerd, hoe komt dit en wat moet ik doen?

Indien de beschermde persoon onbekwaam verklaard wordt om handelingen met betrekking tot het dagelijkse beheer te stellen, worden de rekeningen van de beschermde persoon door de bank geblokkeerd. Dit gebeurt nadat de aanstellingsbeschikking door de griffier wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze rekeningen kunnen door de bewindvoerder worden gedeblokkeerd mits voorlegging van een kopij van de aanstellingsbeschikking aan de bank. In principe zal de beschermde persoon geen toegang meer hebben tot de rekeningen maar enkel de bewindvoerder.

De vrederechter kan voorzien dat de bewindvoerder een rekening voor eigen gebruik mag openen op naam van de beschermde persoon waarop een bankkaart ter beschikking gesteld wordt van de beschermde persoon. De beschermde persoon mag de tegoeden op deze rekening vrij gebruiken onder toezicht van de bewindvoerder en er mag geen kredietopening op deze rekening toegestaan worden.

Door een plotse gebeurtenis kan de persoon zijn goederen niet meer beheren. De familie komt overeen en wil gezamenlijk de goederen beheren. Maar niemand van de familie heeft volmachten of deze werden niet vooraf geregeld. Dan is de familie toch genoodzaakt om een bewindvoerder in de familie aan te stellen? Of zijn er andere mogelijkheden?

Ja en nee, men zal wellicht vroeg of laat op problemen botsen.

 

Indien de persoon nog bekwaam is kan een zorgvolmacht worden overwogen.

 

Indien geen zorgvolmacht meer mogelijk is, kan de familie dat onderling zelf regelen voor zover zij hierin overeen komen en voor zover er geen officiële handtekening of handelingen van de betrokken persoon nodig zijn.

 

Vanaf het ogenblik dat een rechtshandeling moet gesteld worden, zal dit problemen geven en zal  een bewindvoerder moeten aangesteld worden. Het is niet de familie die deze aanstelling doet, maar de vrederechter. De familie kan uiteraard een bewindvoerder voorstellen.

Een bewoner van woonzorgcentrum heeft nog geen bewindvoering. De bewoner dient nog levenslang onderhoudsgeld aan ex-partner te betalen van € 400. Vervalt dit bij: “niet meer wilsbekwaam” zijn van bewoner. Is de aanstelling van een bewindvoerder een oplossing?

De onbekwaamheid verandert in wezen niets aan de verplichtingen van de beschermde persoon of de partner. De bewindvoerder zal de in het verleden gemaakte afspraken moeten nakomen of stappen moeten ondernemen om deze afspraken te laten wijzigen.

 

Wanneer een bewindvoerder wordt aangesteld, zal hij de beschikbare inkomsten dienen aan te wenden voor de zorg van de beschermde persoon. De bewindvoerder heeft de taak de inkomsten te optimaliseren en de uitgaven te rationaliseren.

Een koppel – gehuwd – in begeleiding/budgetbeheer: de vrouw is beperkt in haar capaciteiten en ontvangt een ruim kapitaal uit een ongeval/verzekering (nodig voor medische kosten later). De man wenst zijn eigen schulden en familie in het buitenland met deze gelden betalen. De vrouw kan/wil geen neen zeggen. Budgetbeheer kan dit niet tegen houden. Is bewindvoering een oplossing?

In principe is dit huwelijksvermogensrecht en niet direct voer voor een bewind. Slechts indien die vrouw wilsonbekwaam is of niet in staat haar belangen in dit verband behoorlijk waar te nemen, kan een bewindvoerder worden aangesteld. Afhankelijk van het huwelijksvermogensrecht en de concrete situatie kan een bewindvoering helpen het belang van de beschermde persoon centraal te stellen.

Een OCMW-gerechtigde bewoner van een Woon-Zorgcentrum krijgt een schenking. Mag zij tekenen voor de schenking of moet er hier een bewindvoerder worden aangesteld? Via het OCMW loopt alles van betalingen goed via systeem i-rekening.

Dit is afhankelijk van de bekwaamheid van bewoner en de al dan niet tussenkomst van de notaris. Deze zal de bekwaamheid van de bewoner nagaan. Bij weigering zal de aanstelling van een bewindvoerder over de goederen noodzakelijk zijn. De bewindvoerder dient vervolgens een machtiging te bekomen van de vrederechter om de schenking te aanvaarden.

Een vrouw is in begeleiding/budgetbeheer. De broer heeft een zorgvolmacht. In begeleiding geeft zij aan niet steeds haar broer te vertrouwen, maar zij wil familiale band niet hypothekeren. Het is onduidelijk of de zorgvolmacht in het belang van de vrouw w

Dit kan gecommuniceerd worden naar de vrederechter die de zaak kan oproepen om na te gaan of zorgvolmacht in het belang van de beschermde persoon wordt uitgeoefend. Indien niet kan hij ambtshalve de bewindvoering installeren.

 

Wanneer de vrouw onbekwaam is kan men opteren om de bewindvoering aan te vragen. Via het centraal register zal de vrederechter op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de zorgvolmacht en de lasthebber in de procedure betrekken. Op die manier kan de vrederechter polsen of de zorgvolmacht in het belang van de beschermde persoon wordt aangewend.

Hoelang duurt het voor het bekomen van een machtiging?

De aanvragen tot machtiging worden binnen de maand na ontvangst van het volledig en conform verklaard verzoekschrift behandeld. Wanneer een machtiging bijzonder dringend is, maak je daar best melding van.

Hoeveel zal de aanvraag van een bewindvoering kosten?

Bij het indienen van de aanvraag via het Centraal Register van bescherming van de personen, moet je 24,00 euro betalen voor het fonds voor juridische bijstand.

 

Als de te beschermen persoon zich niet kan verplaatsen en de vrederechter ter plaatse moet gaan, moeten er ook verplaatsingskosten betaald worden.

Ik ben bewindvoerder van mijn broer. Onze moeder is overleden. Wat moet ik doen voor de beschermde persoon om in orde te zijn met betrekking tot de nalatenschap van moeder?

Je zal als bewindvoerder aan de vrederechter bijzondere machtiging moeten vragen om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden. In principe wordt de machtiging tot aanvaarding verleend onder voorrecht van boedelbeschrijving tenzij het actief (de baten) kennelijk het passief (de schulden) van het geërfde vermogen overschrijdt.

Ik kan de bewindvoerder moeilijk bereiken maar heb hem dringend nodig. Kan U hem bellen of mij helpen?

De vrederechter of de griffier kunnen niet zomaar bellen in jouw plaats met de bewindvoerder.

 

Probeer eerst op alle mogelijke manieren (e-mail, telefoon,...) contact op te nemen met de bewindvoerder. Hou er wel rekening mee dat de bewindvoerder doorgaans enkel te bereiken zal zijn tijdens de kantooruren en dat de bewindvoerder meerdere zaken te behandelen heeft waardoor het soms even kan duren vooraleer hij reageert.  Wanneer je hem echt niet kan bereiken en de samenwerking stroef verloopt, kan je altijd een brief schrijven naar de vrederechter waarin je het probleem en de spoedeisendheid uitlegt.

 

De vrederechter zal dan kijken om je verder te helpen.

Ik krijg geen verslagen van mijn bewindvoerder en wil weten hoeveel geld ik heb?

De bewindvoerder moet het verslag dat hij meedeelt aan de vrederechter ook aan jou meedelen.

 

Het is mogelijk dat de vrederechter beslist heeft dat de bewindvoerder dit niet moet doen omdat hij van oordeel is dat je niet in staat bent er kennis van te nemen. Je kan altijd een verzoek richten tot de vrederechter waarbij je vraagt dit te wijzigen. De vrederechter zal de zaak dan opnieuw bekijken.

 

Je kan sowieso altijd contact opnemen met de bewindvoerder en hem vragen hoeveel geld er op jouw rekening staat. Als hij weigert daar informatie over te geven, kan je altijd een brief naar de vrederechter schrijven.

 

In de mate het verslag elektronisch wordt neergelegd, vind je het ook terug in het centraal register. In de mate het verslag nog op papier werd neergelegd, kan de beschermde persoon het verslag ook inzien via zijn recht op inzage in het administratief dossier.

Ik moet normaal tegen morgen mijn verslag doorsturen, maar ik ontbreek nog informatie om dit verslag af te werken. Kan ik hiervoor uitstel krijgen?

Je kan best melden aan de griffie dat je nog niet beschikt over alle informatie om het verslag op te maken en daarin de datum vermelden binnen dewelke je het verslag uiterlijk zal bezorgen.

Ik wens bewindvoering aan te vragen voor mijn broer maar ik geraak niet aan een doktersattest. Wat moet ik doen?

Je moet toelichten waarom je in de absolute onmogelijkheid verkeert om een geneeskundige verklaring te voegen aan het verzoekschrift. De absolute onmogelijkheid is een uitzondering op de regel en moet dus beperkend geïnterpreteerd worden. Je zal moeten aantonen dat je al het redelijk mogelijke hebt ondernomen om dit medische verslag te bekomen, maar dat je daar niet in geslaagd bent buiten je wil.

 

Als de absolute onmogelijkheid om een geneeskundige verklaring te bekomen, wordt toegelicht en het verzoek voldoende elementen bevat om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen, kan de vrederechter een arts aanduiden om een advies uit te brengen over de gezondheidstoestand van de te beschermde persoon.

Ik wens de bewindvoering te beëindigen. Wat moet ik hiervoor doen?

De beschermde persoon of iedere belanghebbende kan een verzoekschrift richten aan de vrederechter om het bewind te beëindigen.  Bij het verzoekschrift moet een omstandige geneeskundige verklaring van ten hoogste 15 dagen oud gevoegd worden.

Is een bewindvoerder nog verantwoordelijk voor het regelen van begrafenis; erfenis, … bij het overlijden van de beschermde persoon?

Normaal zullen de erfgenamen hiervoor verantwoordelijk zijn. Mits machtiging van de vrederechter en bij afwezigheid van gekende erfgenamen kan de bewindvoerder over de goederen tot 6 maanden na het overlijden optreden.

 

Kan een vertrouwenspersoon een zakgeldrekening beheren voor bv. algemene aankopen (snoepgoed, kledij, zakgeld)?

Nee, maar er zijn wel afspraken mogelijk met de bewindvoerder om een zakgeldrekening te installeren voor de beschermde persoon zelf waarop maandelijks een afgesproken bedrag wordt gestort dat vrij te besteden is door de beschermde persoon eventueel bijgestaan door de vertrouwenspersoon. Praktisch beheer kan dus wel, maar onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

 

Een vertrouwenspersoon heeft geen enkele autonome handelingsbevoegdheid als vertegenwoordiger van de beschermde persoon. Hij treedt op als tussenpersoon en als behartiger van de belangen van zijn beschermeling en hij houdt mee toezicht op het goede verloop van de bewindvoering.

Klopt het dat de huidige in tegenwet stelling tot de vorige een ‘college’ van vertrouwenspersonen (2 à 3) toelaat?

‘College van vertrouwenspersonen’ bestaat niet echt. Zowel bewindvoerder als vertrouwenspersoon zijn een individuele, persoonlijk opdracht.

 

De wet voorziet geen beperking op het aantal vertrouwenspersonen. Er kunnen zeker meerdere vertrouwenspersonen worden aangesteld of zelfs geen. Dit is geen verplichting.

Mijn man en ik hadden graag een onderhandse zorgvolmacht onder elkaar opgemaakt. Wij hadden naar een modeldocument gevraagd bij de notaris, maar deze verwees ons door naar jullie. Kunnen jullie ons hiermee helpen?

Een onderhandse zorgvolmacht kan ter registratie ervan neergelegd worden ter griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever.

 

Er bestaat geen modeldocument van onderhandse zorgvolmacht. De opmaak ervan is immers maatwerk en de vrederechter en de leden van de griffies mogen geen advies geven.

Mijn moeder is overleden en mijn vader kan niet instaan voor de papieren. Ik had vroeger volmacht op de rekeningen. We willen de nalatenschap regelen doch de notaris verwijst ons door naar jullie voor aanvraag van bewindvoering. Wat moeten wij hiervoor doen?

Via het Centraal register van bescherming van de personen kan een elektronisch verzoek worden ingediend tot aanstelling van een bewindvoerder: https://www.rechterlijkebescherming.be

 

Bij het verzoek moet een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd worden.

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/medisch_attest_gerechtelijke_bescherming.pdf

 

Als het verzoek volledig is, zal de een zitting georganiseerd worden waarbij de te beschermen persoon, de verzoekende partij en eventuele andere familieleden (tot de 2° graad) kunnen uitgenodigd worden.

 

Na deze zitting kan de vrederechter beslissen dat een bewindvoering noodzakelijk is en zal hij bepalen wie er als bewindvoerder en eventueel vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

Mijn moeder verblijft tijdelijk in het ziekenhuis in X. Waar moet ik de bewindvoering aanvragen ?

Je moet je steeds wenden tot de vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon.

 

Via deze website kan je het bevoegde vredegerecht terugvinden:

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl

Vorige week had ik een afspraak met de bank. Echter de bankier kon de transactie niet laten doorgaan, de actie vereist een machtiging van de vrederechter. Graag hoor ik van u hoe het nu verder moet, of op welke manier de bank en ikzelf over deze machtiging kan beschikken.

Je vindt in de wet en de aanstellingsbeschikking een overzicht terug van handelingen waarvoor jij als bewindvoerder een bijzondere machtiging nodig hebt.

 

Je kan ook in de aanstellingsbeschikking zelf voor bepaalde handelingen reeds machtiging hebben bekomen om die uit te voeren. Het is dus belangrijk om er steeds de aanstellingsbeschikking op na te lezen.

 

Wanneer de wet of aanstellingsbeschikking niet toelaat dat je de handelingen stelt en je dus een machtiging nodig hebt kan je via het Centraal register van bescherming van de personen een elektronisch verzoek indienen tot het bekomen van de bijzondere machtiging: https://www.rechterlijkebescherming.be

Wat met handelingen gesteld door de beschermde persoon vóór de beschikking?

Elke handeling die is verricht voordat de rechterlijke beschermingsmaatregel gevolgen heeft, kan worden vernietigd, indien de oorzaak van de beschermingsmaatregel getroffen kennelijk bestond ten tijde van het verrichten van die handelingen.

 

De bewindvoerder is de aangewezen persoon om, desgevallend gewapend met medische argumenten, actie te ondernemen. Vermits het meestal om een vernietigingsprocedure als eiser zal gaan is de tussenkomst van de vrederechter bijna altijd noodzakelijk.

Welke gegevens van de aanvraag worden overgenomen in de uitnodiging voor de zitting/de beschikking?

Dit is afhankelijk van de partijtypes:

 

  • personen opgenomen en opgeroepen overeenkomstig art. 1244 Ger.W. (zoals de verzoekende partij, de te beschermen persoon, de voorgestelde bewindvoerder(s)) krijgen een kopie van het verzoekschrift bij de uitnodiging;

 

  • personen opgenomen en opgeroepen overeenkomstig art. 1246Ger.W. ( inwinnen van nuttige inlichtingen bij derden/andere familieleden) krijgen enkel een uitnodiging met daarop vermeld: De vrederechter wenst u te horen in verband met eventuele rechterlijke beschermingsmaatregelen ten aanzien van Voornaam NAAM te beschermen persoon’
Wie moet er aanwezig zijn op de zitting met betrekking tot de bewindvoering van mijn vader?

De vrederechter zal de verzoekende partij oproepen wanneer deze vraagt gehoord te worden of wanneer de vrederechter het nuttig acht.

 

De vrederechter zal ook de te beschermen persoon oproepen. Wanneer de te beschermen persoon zich in de onmogelijkheid bevindt om zich te verplaatsen, begeeft de vrederechter zich naar de verblijfplaats van de te beschermen persoon.

 

De vrederechter zal eventueel ook de ouders, de meerderjarige kinderen, de echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner of de persoon met wie de te beschermen persoon een gezin vormt, horen. Tot slot kan de vrederechter andere personen horen die hij/zij nuttig acht.

 

Als familielid mag je steeds naar de zitting gaan en vragen om gehoord te worden (ook al werd je niet opgeroepen). Je kan voor de zitting ook schriftelijk jouw opmerkingen aan de vrederechter meedelen.

Wordt een aanstelling/beschermingsmaatregelen steeds aan de burgemeester gemeld of enkel bij onbekwaamheid politieke rechten?

De onbekwaamheid wordt altijd gemeld aan de burgemeester en er wordt een melding gemaakt in het bevolkingsregister.

In bepaalde omstandigheden kunnen derden een afschrift vragen.

2 studienamiddagen "Bewindvoering anno 2023"

  • 28 november 2023
    Drongen (Gent)
  • 12 december 2023
    Mechelen

 

Klik hier voor meer informatie