Overslaan en naar de inhoud gaan

Totstandkoming 

In 2020 ontstond op West-Vlaams niveau een nieuw samenwerkingsverband.

Zorgsector, advocatuur en vredegerechten sloegen de handen in elkaar en richtten een Stuurgroep bewindvoering op. Deze stuurgroep komt periodiek bijeen.

Het multidisciplinair samenwerkingsverbond heeft tot doel om alles in verband met bewindvoering te bespreken, te kijken wat beter kan en knelpunten weg te werken. Daarbij wisselen de partners expertise uit, organiseren ze opleidingen en willen ze mekaars complementariteit versterken.

De rode draad daarbij is de drempel voor de burger verlagen, ondersteuning geven en de dienstverlening verbeteren.

Het Steunpunt bewindvoering, dat op 11 januari 2022 van start ging in West-Vlaanderen, is een eerste realisatie van deze stuurgroep.

Vanaf 1 februari 2023 is het Steunpunt bewindvoering ook actief in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Leuven en Oost-Vlaanderen.

Doel

Het Steunpunt bewindvoering is een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. Elke belanghebbende kan er terecht: beschermde personen, familieleden, familiale en professionele bewindvoerders, vertrouwenspersonen, vredegerechten, sociale diensten van voorzieningen en instellingen, …

Het steunpunt behandelt zowel meldingen over de werking van de bewindvoering als over de toepassing van de wettelijke bepalingen. Suggesties zijn uiteraard ook welkom.

Daarnaast fungeert het steunpunt ook als algemene steundienst die informatie geeft en naar de bevoegde instantie doorverwijst. 

De focus van het steunpunt ligt zowel op ondersteuning als op het blootleggen van structurele tekortkomingen binnen de bewindvoering.

Werking

Het steunpunt bestaat uit een secretariaat en een commissie,georganiseerd per arrondissement.

Het secretariaat is permanent bereikbaar en zal meldingen of vragen tot informatie ontvangen.

 1. Wat doet het secretariaat bij meldingen?
 • Het bevestigt zo snel mogelijk ontvangst van de melding of klacht aan de klager of melder.
 • Het voert de gegevens over de klacht of melding in in een gegevensbestand. Hierdoor kan het secretariaat statistieken opstellen, problemen beter in kaart brengen en een duidelijk jaarverslag opstellen.
 • Het legt een (digitaal) dossier aan en houdt de in-en uitgaande correspondentie, beslissingen en andere informatie chronologisch bij.
 • Het onderzoekt de ontvankelijkheid van het verzoek en bereidt het dossier voor voor de commissie. Zo gaat het secretariaat bij een ontvankelijke melding na of de commissie verder bevoegd is voor het dossier en zo ja of de melding gegrond is, eventueel na verder te voeren onderzoek.
 • Het is ook het uitvoerend orgaan en staat in voor het praktisch verwerken van de beslissingen van de commissie.

Link naar het meldingsformulier

 1. Wat doet het secretariaat bij vragen tot informatie:
 • Het handelt de eenvoudige vragen tot informatie/meldingen/suggesties zelf af. Zo nodig verwijst het secretariaat zeer gericht door (bv naar de griffie van het bevoegde vredegerecht, de eerstelijnsbijstand, de website, ….)
 • Het registreert steeds de vragen zodat het bij vaak voorkomende problemen alsnog de commissie kan inschakelen.
 • Wanneer een vraag tot informatie relevante informatie oplevert over een eventuele dysfunctie of voor verbetering vatbare situatie legt het die vraag voor aan de commissie. Hetzelfde geldt met betrekking tot de meldingen en suggesties die het lokale niveau overstijgen.

Link naar het informatieformulier

De commissie

De commissie

De commissie is multidisciplinair samengesteld. Naast de secretaris maakt een magistraat, een advocaat en een vertegenwoordiger van de zorgsector deel uit van de commissie. De multidisciplinariteit laat de commissie toe om breed gedragen oplossingen te bieden of voorstellen te formuleren over de vastgestelde onvolkomenheden. De commissie komt periodiek bijeen.

 • De commissie gaat eerst na of ze bevoegd is. Daarna onderzoekt ze de grond van de zaak.
 • Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal de commissie:
 • In de individuele zaak proberen het probleem op te lossen.
 • De gemelde problemen en/of voorstellen tot verbetering oplijsten en inventariseren.
 • De rol van bemiddelaar opnemen;
 • Voorstellen en aanbevelingen formuleren aan de stuurgroep bewindvoering die op zijn beurt terugkoppelt naar het werkveld en de beleidsmakers.
 • De uitvoering van de voorstellen opvolgen.
 • De werking van het steunpunt evalueren en opvolgen;
 • Een jaarverslag opstellen (LINK)

Er is steeds terugkoppeling naar de melder